മാന്ത്രിക കണ്ണാടി | The Beautiful Mirror Story | Malayalam Cartoon | Malayalam Fairy Tales

368,939 views
  • 1 month ago
  • 1.7K
  • 418

മാന്ത്രിക കണ്ണാടി | The Beautiful Mirror Story in Malayalam | Fairy Tales in Malayalam | Malayalam Story | Fairy Tales Malayalam | Malayalam Cartoon | Fairy Tales | 4K UHD | Malayalam Fairy Tales

Watch Children's Stories in English on our English Fairy Tales Channel: http://www.youtube.com/c/EnglishFairyTales

💙 കൂടുതൽ വീഡിയോകൾ കാണുക 💙 Watch More Videos in Malayalam 💙

► ഉറങ്ങുന്ന സുന്ദരി - Sleeping Beauty : https://youtu.be/5ebYFlmdF_I

► തുമ്പലിന - Thumbelina : https://youtu.be/mbFL8jjXyqA

► ഹാൻസലും ഗ്രെറ്റലും - Hansel and Gretel : https://youtu.be/fo7VYajdKoE

► മുക്കുവനും ഭാര്യയും - Fisherman and His Wife : https://youtu.be/d6TvZ2-9KbA

► റാപ്ൻസിൽ - Rapunzel : https://youtu.be/5-ZPzkFgFqA

► സിൻഡ്രേറില്ല - Cinderella : https://youtu.be/4x8Nu2PYUUo

► ജംഗിൾ ബുക്ക് - Jungle Book : https://youtu.be/ZOzuJfg0usI

► ദി ത്വൽവ് ഡാൻസിങ് പ്രിൻസസ് - 12 Dancing Princess : https://youtu.be/vLq4c4DKb94

► രാജകുമാരി കഥകൾ - Princess Fairy Tales 1 - https://youtu.be/1UdSsQ5kn8Y

► അഷ്കില്ലാത്ത താറാവ് കുഞ്ഞ - Ugly Duckling : https://youtu.be/25jHtR9x1Ds

► സുന്ദരിയും രാക്ഷസനും - Beauty and The Beast : https://youtu.be/P4lRvUmHkkw

► അലാഡിൻറെ അത്ഭുത വിളക്ക് - Aladdin and The Magic Lamp : https://youtu.be/T3Aw4VJeLbs

► വാത്ത് പെൺകുട്ടി - Goose Girl : https://youtu.be/GWdyJ6bA2eI

► എ ലിറ്റൽ മൗസ് ഹൂ വാസ് എ പ്രിൻസസ് - A Little Mouse Who Was A Princess : https://youtu.be/IoM2Yyrg1CI

► അല്ബാബാ & 40 ഥിവെസ് - Alibaba and 40 Thieves : https://youtu.be/HxxBqEFX1S4

► റംപില്സ്റ്റിൽഡ്സ്കിന് - Rumpelstiltskin : https://youtu.be/dSbgzieNXYA

► ദി സൺ ആൻഡ് ദി മൂൺ - Sun And Moon : https://youtu.be/nGoY8JhF3W8

► സ്നോ വൈറ്റും ഏഴു കുള്ളന്മാരും - Snow White and the Seven Dwarfs : https://youtu.be/og33PuQ1dGw

► ദി ലിറ്റില് മാച്ച് ഗേൾ - Little Match Girl : https://youtu.be/1Meajr2oBmo

► ഒരു കൊച്ചു മൽസ്യ കനിക - Little Mermaid : https://youtu.be/T2CLrjio_Ac

#MalayalamFairyTalesChannel